Zavod za turizem in šport Radenci

Slovensko  Deutsch  English 

Uradne vsebine

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Zavod za turizem in šport Radenci

Radgonska cesta 10, 9252 Radenci

Davčna št.: 36005410

Matična št.: 2000148

TRR: 01300-6000000408 pri UJP OE Murska Sobota

Telefon: 02-565-18-48

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Odgovorna uradna oseba:  mag. Sonja Bily, direktorica

Datum prve objave kataloga:  Februar 2009

Datum zadnje spremembe:     /

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ztsradenci.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v papirni obliki na naslovu zavoda.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Zavod za turizem in šport Radenci opravlja svojo dejavnost na način in v skladu z odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda, ki deluje v javnem interesu in na področju turizma zajema:

- oblikovanje celovite turistične podobe na območju Občine Radenci,

- informiranje obiskovalcev v okviru turistične pisarne,

- promocija turistične ponudbe na območju občine Radenci,

- vključevanje turističnih in drugih društev v aktivnosti na področju turizma,

- urejanje in vzdrževanje športnih in turističnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za turizem in šport Radenci

- upravljanje s Športno dvorano Radenci in Športno rekreativnim centrom Slatina

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Zavod je organiziran kot enovit organ, v njegovem sklopu pa deluje turistična pisarna, ki nima statusa samostojnega oddelka.
Organigram organa     /

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: mag. Sonja Bily, direktorica,
(02) 565 18 48
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZTIŠ Radenci

Datum sprejema: 13. 3. 2014
Datum objave: 21. 3. 2014
Datum veljave: 22. 3. 2014

Statut javnega zavoda ZTIŠ Radenci
Datum sprejema: 2. 10. 2017
Datum objave: 20. 10. 2017
Datum veljave: 21. 10. 2017

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov     /

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov     /

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ     /

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc     /

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk     /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa. Druge informacije javnega značaja s področja dela zavoda najdete še na spletni strani zavoda v rubrikah novice in drugih.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:   

- dostop prek spleta
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen preko interneta, in sicer na spletnem naslovu zavoda. Veliko uporabnih informacij se nahaja na navedeni spletni strani in spletni strani e-uprava.

- osebni dostop
Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na zavodu. Informacije so jim na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja.

- dostop na podlagi posebne zahteve:
Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih zavoda ali na spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, lahko zavod zavrne, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka, podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka, podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

- osebno v prostorih zavoda
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih zavoda, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve.

- ustna zahteva
V poslovnem času (med 7.30 in 15. uro) se zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja. Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

- preko telefona
Podobno kot osebno, lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi zavoda ni mogoča pritožba.

- zahteva ustno na zapisnik
Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik na sedežu zavoda. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času (med 7.30 in 15. uro )

- pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaj v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov zavoda ali oddate osebno na zavodu v poslovnem času. Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga). Zavod vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek, poslovna skrivnost, osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih vam lahko zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop). V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

- po elektronski poti
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti. Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ). Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih zavoda ali preko telefona.

- dostop za osebe s posebnimi potrebami: V pripravi

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
Cene informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Če boste zahtevali informacije za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali.

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:   

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Spletne strani zavoda so prilagojene za spletne brskalnike MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla in Opera. Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete MS Word, MS Excel ali program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko interneta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024×800 točk ali več.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)     /

_________________________________________
IPRS - Poslovni register Slovenije
Podatki o subjektu Zavod za turizem in šport Radenci, matična številka: 2000148000, vpisani v Poslovni register Slovenije na dan 31.05.2010.

http://www.facebook.com/zts.radenci

mačjemesto logo

Projekt 5 poštnih kočij

postnihk

5 poštnih kočij je območni, inovativni turistični razvojni program, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 na čezmejnem upravičenem območju.


Več o projektu v prilogah.

Predstavitev projekta 5 poštnih kočij | pdf |

Predstavitev projekta in aktivnosti partnerjev | pdf |


SIHU

Hitri kontakt

Zavod za turizem in šport Radenci
Radgonska cesta 10
9252 Radenci
Telefon: 02 565 18 48
Fax: 02/ 565 18 93
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Statistika obiskov

Danes
Včeraj
Tedenski obisk
Mesečni obisk
Skupaj
459
329
1202
4545
582066

Vaš IP: 35.172.201.102
Trenutni čas: 2018-12-12 17:33:36
Projekt delno financira Evropska unija v okviru projekta »5 poštnih kočij« v okviru programa programa SI – HU 2007 – 2013. Za vsebino spletnih strani je odgovoren Zavod za turizem in šport Radenci in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske Unije. Copyright © 2007-2013 ZTIŠ Radenci | Projekt razvija 3xdvojniw